Mijlen naar Kilometers conversie (2024)

Eenheidomrekenmachine voor Mijlen naar Kilometers

Kilometers naar Mijlen (Eenheden omwisselen)

1mi = 1.60934km

Opmerking: U kunt de nauwkeurigheid van dit antwoord verhogen of verlagen door het aantal benodigde significante cijfers te selecteren uit de opties boven het resultaat.

Conversieformule van Mijlen naar Kilometers

Kilometers = Mijlen * 1.6093445

1 Berekening van Mijlen naar Kilometers

Kilometers = Mijlen * 1.6093445

Kilometers = 1 * 1.6093444978926

Kilometers = 1.60934

Deze pagina in het Engels:

Miles to Kilometers

Hoe lang is 1 mijl?

1 mijl - afstand gelopen in 15-20 minuten door een gemiddeld persoon

2.5 Miles - Ongeveer de lengte van Central Park, NY

3.1 Miles - De verste afstand die op aarde tot aan de horizon kan worden gezien

7900 mijl - de geschatte afstand van de Noordpool naar de Zuidpool

Hoe lang is 1 kilometer?

1 Kilometer - De afstand afgelegd in 9 tot 12 minuten lopen op normaal tempo

4 kilometer - de lengte van Central Park, NY

5 Kilometers - De verste afstand die op aarde tot aan de horizon kan worden gezien

12,713.6 kilometers - de afstand van de Noordpool naar de Zuidpool

Wat is een mijl?

Een mijl is een lengtemaat die veel wordt gebruikt in de Verenigde Staten en sommige andere landen. Het staat gelijk aan 5.280 voet of 1.760 yards. Het woord "mijl" is afgeleid van het Latijnse woord "mille," wat duizend betekent, omdat het oorspronkelijk de afstand vertegenwoordigde die in 1.000 passen werd afgelegd door een Romeinse legionair.

Een mijl is gelijk aan 1760 yards of 5280 voet.

De mijl wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten voor het meten van lange afstanden, zoals wegafstanden en wedstrijdafstanden. Het wordt ook gebruikt in de luchtvaart- en maritieme industrieën voor navigatiedoeleinden. Echter, in de meeste andere landen wordt het metrieke stelsel gebruikt, en de kilometer is de voorkeurseenheid voor het meten van lange afstanden.

Wat is een kilometer?

Een kilometer is een lengtemaat in het metrische stelsel, vaak gebruikt om afstanden te meten. Het staat gelijk aan 1.000 meter of ongeveer 0,621 mijl. Het voorvoegsel "kilo" in kilometer duidt op een factor van 1.000, waardoor het een grotere eenheid is in vergelijking met een meter. Deze eenheid wordt veel gebruikt over de hele wereld, vooral in landen die het metrische stelsel hebben aangenomen.

Om het in perspectief te plaatsen, is een kilometer ongeveer gelijk aan 3.281 voet of 39.370 inch. In termen van alledaagse objecten is het ongeveer de afstand die wordt afgelegd in een wandeling van 10-15 minuten of de lengte van een typisch stadsblok. Kilometers worden vaak gebruikt om langere afstanden te meten, zoals de lengte van een weg of de afstand tussen steden.

Het gebruik van kilometers als eenheid van meting biedt verschillende voordelen. Het biedt een gestandaardiseerde en consistente manier om afstanden te meten, waardoor het gemakkelijker wordt om metingen te communiceren en te vergelijken tussen verschillende regio's en landen. Bovendien vereenvoudigt de decimale aard van het metrische systeem berekeningen en conversies tussen verschillende lengte-eenheden.

Tabel van Mijlen naar Kilometers

Startwaarde

Toename

Nauwkeurigheid

Mijlen

Kilometers

0mi

0.00000km

1mi

1.60934km

2mi

3.21869km

3mi

4.82803km

4mi

6.43738km

5mi

8.04672km

6mi

9.65607km

7mi

11.26541km

8mi

12.87476km

9mi

14.48410km

11mi

17.70279km

12mi

19.31213km

13mi

20.92148km

14mi

22.53082km

15mi

24.14017km

16mi

25.74951km

17mi

27.35886km

18mi

28.96820km

19mi

30.57755km

Mijlen

Kilometers

20mi

32.18689km

21mi

33.79623km

22mi

35.40558km

23mi

37.01492km

24mi

38.62427km

25mi

40.23361km

26mi

41.84296km

27mi

43.45230km

28mi

45.06165km

29mi

46.67099km

30mi

48.28033km

31mi

49.88968km

32mi

51.49902km

33mi

53.10837km

34mi

54.71771km

35mi

56.32706km

36mi

57.93640km

37mi

59.54575km

38mi

61.15509km

39mi

62.76444km

Mijlen

Kilometers

40mi

64.37378km

41mi

65.98312km

42mi

67.59247km

43mi

69.20181km

44mi

70.81116km

45mi

72.42050km

46mi

74.02985km

47mi

75.63919km

48mi

77.24854km

49mi

78.85788km

50mi

80.46722km

51mi

82.07657km

52mi

83.68591km

53mi

85.29526km

54mi

86.90460km

55mi

88.51395km

56mi

90.12329km

57mi

91.73264km

58mi

93.34198km

59mi

94.95133km

Mijlen

Kilometers

60mi

96.56067km

61mi

98.17001km

62mi

99.77936km

63mi

101.38870km

64mi

102.99805km

65mi

104.60739km

66mi

106.21674km

67mi

107.82608km

68mi

109.43543km

69mi

111.04477km

70mi

112.65411km

71mi

114.26346km

72mi

115.87280km

73mi

117.48215km

74mi

119.09149km

75mi

120.70084km

76mi

122.31018km

77mi

123.91953km

78mi

125.52887km

79mi

127.13822km

Mijlen naar Kilometers conversie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6358

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.