Kilometers converters, tabellen en formules (2024)

Kilometers

Afkorting/Symbool:

Km

Gesproken dialect 'k' of 'kays' (Engels)

Eenheid:

Lengte

Wereldwijd gebruik:

De kilometer wordt wereldwijd gebruikt om afstand weer te geven tussen geografische locaties op het land, en in de meeste landen is het de officiële eenheid voor dit doel. De grootste uitzondering is in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wa

Kilometers, de eenheid van meting voor afstand in het metrische systeem, worden wereldwijd veel gebruikt. Deze eenheid wordt omarmd door de meerderheid van landen, waardoor het een universele standaard is voor het meten van afstanden. Een van de belangrijkste redenen voor de wereldwijde acceptatie is de eenvoud en consistentie die het biedt. Het metrische systeem, inclusief kilometers, biedt een logische en eenvoudige benadering voor het meten van afstanden, waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen uit verschillende landen en culturen om metingen te communiceren en te begrijpen.

Het gebruik van kilometers is niet beperkt tot alleen wetenschappelijke of technische gebieden; het wordt ook veel gebruikt in het dagelijks leven. In veel landen worden verkeersborden, snelheidslimieten en afstanden op kaarten allemaal uitgedrukt in kilometers. Deze consistentie maakt naadloos reizen en navigeren over grenzen mogelijk, omdat afstanden gemakkelijk kunnen worden begrepen en vergeleken. Bovendien zorgt het gebruik van kilometers in de sport, zoals hardloopwedstrijden of wielerevenementen, voor een gestandaardiseerd meetsysteem voor eerlijke concurrentie op internationaal niveau.

Definitie:

De kilometer is een lengte-eenheid in het metrisch stelsel gelijk aan duizend meter.

1km is gelijk aan 0.6214 mijl.

De kilometer is afgeleid van de meter, dat is de fundamentele eenheid van lengte in het metrische stelsel. Het is gebaseerd op de afstand die het licht aflegt in een vacuüm gedurende een specifieke tijdsinterval. Het gebruik van kilometers als eenheid van meting biedt voordelen zoals gemak van conversie tussen verschillende metrische eenheden en compatibiliteit met andere metrische metingen, zoals kilogram voor gewicht en liter voor volume.

Oorsprong:

Het metrisch of decimale systeem van maten en gewichten werd in 1795 aangenomen in Frankrijk. Met behulp van de meter als basis voor lengtematen, wordt het systeem nu officieel gebruikt over de hele wereld, met een paar opmerkelijke uitzonderingen

De oorsprong van kilometers kan worden herleid tot de Franse Revolutie in het einde van de 18e eeuw. Tijdens deze periode was er behoefte aan een gestandaardiseerd meetsysteem dat rationeler en universeler zou zijn dan de verschillende lokale systemen die in heel Frankrijk in gebruik waren. Als reactie hierop richtte de Franse Academie van Wetenschappen in 1790 een commissie op om een nieuw meetsysteem te ontwikkelen.

Geleid door wiskundige en astronoom Jean-Baptiste Joseph Delambre en natuurkundige Pierre Méchain, stelde het comité een decimaal systeem voor dat bekend staat als het metrische stelsel. Dit systeem had als doel een consistente reeks eenheden vast te stellen die gebaseerd zouden zijn op natuurlijke verschijnselen en gemakkelijk deelbaar zouden zijn door machten van tien.

Een van de fundamentele eenheden van dit nieuwe systeem was de meter, die gedefinieerd was als een tiende miljoenste van de afstand van de Noordpool naar de evenaar langs een meridiaan die door Parijs liep. De kilometer, afgeleid van de meter, werd gedefinieerd als duizend meter. Deze eenheid werd gekozen om langere afstanden te vertegenwoordigen, zoals die worden aangetroffen bij landmetingen en transport.

Het metrische stelsel, inclusief de kilometer, werd officieel aangenomen in Frankrijk in 1799 en verspreidde zich geleidelijk naar andere landen in de eeuwen daarna. Vandaag de dag wordt de kilometer veel gebruikt als eenheid van maat voor afstanden in de meeste landen over de hele wereld, waardoor het een integraal onderdeel is van ons dagelijks leven.

Gemeenschappelijke referenties:

s Wereld hoogste gebouw, de Burk Khalifa in Dubai, is 0.82984 km hoog.

De Niagara-watervallen, op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada, is ongeveer 1 km breed.

De piek van de Mount Everest is 8,848 km boven de zeespiegel.

Parijs in Frankrijk ligt op 878 km van Berlijn in Duitsland, hoewel je meer dan 1050 km moet reizen om van de ene naar de andere bestemming te raken via landvervoer.

De gemiddelde afstand van de aarde tot de Maan is 384,400 km.

Gebruik context:

De kilometer wordt wereldwijd gebruikt om afstand weer te geven tussen geografische locaties op het land, en in de meeste landen is het de officiële eenheid voor dit doel. De grootste uitzondering is in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk wa

De kilometer wordt meestal gebruikt op verkeersborden om de resterende afstand tot een bepaalde locatie aan te geven. Het is ook de meest populaire eenheid om de afstand tussen twee locaties in een rechte lijn (over het oppervlak van de aarde) te beschrijven.

Samengestelde eenheid:

1 km = 1,000m (metres)

1 km = 1,000,000mm (millimetres)

Veelvouden:

Eenheden van lengte/afstand in het metrische stelsel zijn gebaseerd op breuken of veelvouden van één meter, dus er zijn geen officiële veelvouden van de kilometer. Er zijn echter metrische lengte-/afstandsmaatregelen groter dan een kilometer die kunnen worden uitgedrukt in termen van kilometers.

Een megameter = 1 miljoen meter (of 10.000 km)

Een gigameter = 1 miljard meter (of 1.000.000 km)

Kilometers converters, tabellen en formules (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 6362

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.