Kilometer omrekenen naar mijl - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Bijdragen vanwikiHow-redactie

Bronnen

Pdf downloaden

In dit artikel:

Kilometer omrekenen naar mijl

Online tools gebruiken voor het omrekenen van kilometers naar mijlen

Een schatting gebruiken om kilometers om te zetten naar mijlen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Een mijl is een imperiale eenheid voor het meten van de afstand tussen twee locaties, en wordt vooral gebruikt in de Verenigde Staten. De kilometer wordt voor hetzelfde gebruikt, maar is een metrieke afstandseenheid. De vergelijking voor het omreken van kilometers naar mijlen en vice versa, is relatief eenvoudig.

Methode 1 van 3:

Kilometer omrekenen naar mijl

Pdf downloaden

 1. 1

  Leer de formule voor het omrekenen van kilometers naar mijlen. 1 kilometer is gelijk aan 0,621371 mijl (vaak afgerond als 0,62).[1][2]1 mijl is gelijk aan 1,609344 kilometer.

  • Om kilometers om te zetten naar mijlen, vermenigvuldig je het aantal kilometers dus gewoon met 0,62137.[3]
  • Bijvoorbeeld, Stel dat je begint met 5 kilometer. Men is vaak geïnteresseerd in deze conversie, om te weten hoeveel mijlen er in een 5K hardloopafstand gaan. De formule is 5 x 0,62137= 3,1 mijl.
  • Je kunt ook het aantal kilometers delen door het aantal kilometers per mijl (wat het hierboven vermelde 1,609 kilometers geeft (afgerond voor de eenvoud). Bijvoorbeeld, 5 kilometer gedeeld door 1,609 kilometer per mijl = 3,1 mijl.[4]
 2. 2

  Reken het aantal kilometer om naar zeemijlen. Reguliere mijlen zijn bedoeld voor afstanden over land. Maar misschien wil je liever weten hoe deze conversie verloopt voor zeemijlen.

  • De conversie voor zeemijlen is anders: Elke kilometer is = 0,5399568035 zeemijlen.
  • Zeemijlen (of nautische mijlen) zijn gebaseerd op de omtrek van de Aarde en worden gebruikt in de lucht- en zeevaart).

  Advertentie

Methode 2

Methode 2 van 3:

Online tools gebruiken voor het omrekenen van kilometers naar mijlen

Pdf downloaden

 1. 1

  Gebruik een conversietabel of een online calculator. De tabel toont een lijst met het aantal kilometers naast het aantal equivalente mijlen. De calculators bieden je de mogelijkheid om het aantal kilometers in te voeren en daarmee het aantal mijlen te berekenen. [5]

  • Bijvoorbeeld, een tabel kan aangeven dat 11 kilometer gelijk is aan 6,84 mijlen. Maar 11 mijl is gelijk aan 17,7 kilometer. [6].
  • Weet je hoe je Microsoft Excel moet gebruiken, dan kun je ook een Excel-formule gebruiken voor deze conversie. Om kilometers om te zetten in mijlen in Excel, gebruik je de formule CONVERTEREN(x,y,z). In deze formule is 'x' de hoeveelheid van een bepaalde eenheid, 'y' de meeteenheid van 'x', en 'z' de meeteenheid waarnaar je wilt converteren.

Methode 3

Methode 3 van 3:

Een schatting gebruiken om kilometers om te zetten naar mijlen

Pdf downloaden

 1. 1

  Gebruik een oude truc om deze berekening te doen. Het is voor veel mensen te moeilijk om een bepaalde hoeveelheid te vermenigvuldigen met 0,062137119. Maar er is een manier om deze berekening uit je hoofd te doen.

  • Stel het aantal kilometers is 144. Halveer dit. Dit levert 72 op. Bereken nu een kwart hiervan. Dat is 18.
  • Tel nu de twee bij elkaar op (de helft en het kwart): 72 + 18 = 90. Dat is het antwoord.[7]
 2. 2

  Gebruik Fibonaccigetallen om deze conversie te doen. Dit is een ongewone methode, maar het werkt. Deze getallen zijn een reeks getallen waarbij elk volgende getal de som is van de voorgaande twee.[8]

  • Begin met twee opeenvolgende Fibonaccigetallen. Bijvoorbeeld, de getallen 5 en 8. Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat.
  • Dit werkt alleen als schatting. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. Dit vertelt je dat er 34 kilometer in 21 mijl gaat, en vice versa, terwijl het exacte antwoord 33,79 kilometer is.
  • Om een getal te converteren dat geen Fibonaccigetal is, druk dan het origineel uit als de som van Fibonaccigetallen en reken elk Fibonaccigetal afzonderlijk om. Stel je wilt 100 mijl omrekenen naar kilometer. Het getal 100 kan de som zijn van de Fibonaccigetallen 89 + 8 + 3. Het Fibonaccigetal na 89 is 144, het Fibonaccigetal na 8 is 13 en het Fibonaccigetal na 3 is 5. Dus gaat er 144 + 13 + 5 = 162 kilometer in 100 mijl.
 3. 3

  Bereken andere conversies voor kilometers. Misschien wil je niet stoppen bij mijl. Er zijn nog veel andere conversies naar kilometer mogelijk.

  • Een kilometer is gelijk aan 39.370.07874 inch, 3.280.839895 voet, 1.093.613298 yard, en 100.000 centimeter.
  • Een kilometer is gelijk aan 1000 meter.

  Advertentie

Over dit artikel

Kilometer omrekenen naar mijl - wikiHow (12)

Bijdragen van:

wikiHow-redactie

wikiHow-redacteur

Dit artikel is nagelezen door onze redactie, die artikelen controleert op juistheid en compleetheid.

Ons team van deskundigen loopt het werk van de redactie na om te zorgen dat artikelen die op wikiHow te lezen zijn aan alle kwaliteitseisen voldoen. Dit artikel is 4.548 keer bekeken.

Categorieën: Wiskunde

In andere talen

Engels

Russisch

Spaans

Frans

Duits

Indonesisch

Arabisch

Chinees

Thai

 • Afdrukken

Deze pagina is 4.548 keer bekeken.

Kilometer omrekenen naar mijl - wikiHow (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 6364

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.